Možnosti edukácie a umeleckej tvorby v digitálnom prostredí. Autor: Mgr. art. Peter Fillo

Autor: Mgr. art. Peter Fillo
Hlavný názov diela: Možnosti edukácie a umeleckej tvorby v digitálnom prostredí
Podtitul diela: Digitálne technológie v prostredí hudobného vzdelávania 
Rok mesiac vydania: December 2021

Kontrolovaná miera a cielené smerovanie spôsobu využitia digitálnych technológií (zo strany pedagógov a rodičov), sa v súvislosti obrovského záujmu mládeže o ich využitie môže stať silným a účinným prostriedkom k zdokonaľovaniu vedomostí, technických zručností, motivácie k tvorbe a jej prezentácii.

Počítačom podporenou výučbou sa pedagógom ponúkajú účinné prostriedky v podobe vzdelávacích webov, aplikácií a softvéru k efektívnej forme sprostredkovania učiva, priebežného hodnotenia študentov či sledovanie ich aktuálneho pokroku. Rôznym spôsobom je možné technológiami podporiť hudobné / sluchové schopnosti, vedomosti a technické zručnosti žiakov, vytvárať vlastné zvukovo-obrazové výukové materiály: napr. doprovody skladieb s klikom metronómu k interpretačnému štúdiu, zvukové ukážky / predlohy skladieb, k tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov (k predmetu hudobná náuka / dejiny hudby), prednášok, predlôh k choreografiám atď. Máme pred sebou ohromnú paletu digitálnych nástrojov, avšak v tomto kontexte je potrebné uviesť, že by bolo vhodné aktualizovať a optimalizovať aj spôsob vzdelávania pedagógov, nakoľko tí si pri výbere odborných školení k rozširovania svojich kompetencií môžu vyberať prevažne z kurzov  orientovaných na základné technické zručnosti práce s počítačom. 

V našej práci sme sa pokúsili priniesť náhľad do možností využívania digitálnych technológií v prostredí hudobného vzdelávania a veríme, že niekomu uvedené informácie poslúžia ako možné východisko, alebo aspoň impulz k bádaniu po vlastných nástrojových (hardvérovo-softvérových) riešeniach.

Možnosti edukácie a umeleckej tvorby v digitálnom prostredí Možnosti edukácie a umeleckej tvorby v digitálnom prostredí
Súbor na stiahnutie

Novú koncepciu a stratégiu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia formou štipendia.