//for english scroll down///

VÝZVA PRE UMELCOV A KURÁTOROV 2024!

OPEN CALL 2024 pre umelcov, kurátorov, architektov, spisovateľov, hudobníkov, performerov...


Zmeňte prostredie
Podporte nové perspektívy 
Experimentujte s neznámym

ČO PONÚKAME:

Priestor na prezentáciu a priestor na tvorbu:


Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, ktorý sa nachádza v 300 metrov dlhom funkčnom podchode pod autobusovou stanicou v meste Topoľčany. 

Pažite, interdisciplinárne centrum pre súčasnosť, zasadené na lúkach pod Topoľčianskym hradom, obec Podhradie


Poskytujeme:

-Priestor na realizáciu projektov, umelecké rezidencie
-PR podpora a propagácia  podujatia
-Materiál potrebný na vytvorenie diela, na inštaláciu a odinštalovanie 
-Technická pomoc
-Ubytovanie počas rezidencie alebo počas realizácie diela
-Honorár

ŽIADOSTI ZASIELAJTE DO 15.11.2023

k žiadosti priložte 
Ukážky vašich prác alebo webovú stránku s online galériou
Životopis 
Stručný popis projektu ( 300 slov), ktorý chcete realizovať alebo popis výskumu počas rezidencie


EMAIL: info@nastupiste.sk 
PREDMET: OPEN CALL 2024

OPEN CALL 2024!

OPEN CALL 2024 for artists, curators, architects, writers, musicians, performers...


Change Your Environment to Stimulate:

Discover new environments to spark your creativity.
Foster fresh perspectives for artistic growth.
Experiment with the unfamiliar.APPLY NOW!!!


WHAT WE OFFER:
Space for presentation, creation or artists residencies:

Multimedia space for contemporary culture Nástupište 1-12, located in a 300-meter-long functional underpath beneath the bus station in the town of Topoľčany, Slovakia

Pažite, an interdisciplinary center for the contemporary, set in the meadows beneath the Topoľčany castle, an area of an idle pasture, village Podhradie

We offer:

- Space for realisation, presentation or space for creation
- PR of the event 
- Material cost
- Technical support 
- Accommodation during the residency/ realisation/ installation 
- Artists fee

APPLICATIONS DUE BY NOVEMBER 15, 2023

With your application, please include:

Samples of your work or a website link to an online gallery.
CV/resume.
A brief project description (300 words) that you wish to realize or a description of your research during the residency.


EMAIL: info@nastupiste.sk
SUBJECT: OPEN CALL 2024