Micheala Šuranská: OF PREVIOUS AND NEXT SPACES

Micheala Šuranská: OF PREVIOUS AND NEXT SPACES
Otvorenie výstavy 17.9.2021

Michaela Šuranská je mladá umelkyňa a maliarka, aktuálne u nás na umeleckej rezidencii.
Absolvovala AU v Banskej Bystrici, kde v r. 2016 ukončila bakalárske štúdium na Katedre maľby pod vedením Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. v Otvorenom ateliéri maľby a následne v r. 2018 magisterské štúdium, v ateliéri STARTUP pod vedením doc. Jána Triašku, ArtD. V súčasnosti absolvuje doktorandské štúdium na AU v Banskej Bystrici. Na konte má niekoľko kolektívnych a samostatných výstav na Slovensku, ale aj v Českej republike.
V r. 2016 získala Cenu dekana za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.
Michaela Šuranská je spoluzakladateľkou Centra nezávislého vizuálneho umenia UM, n.o., organizácie zameranej na tvorbu a prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. V r. 2020 a 2021 organizovala tvorivý pobyt pre umelcov v priestoroch Kláštora Hieronymitánov v Štiavnických baniach s názvom Kláštor Opening.
Michaela Šuranská sa vo svojej tvorbe posledné roky zameriava na súčasný jav vznikania bizarných kultov, ktoré v sebe miešajú prvky histórie a súčasnosti, idealizmu a nacionalizmu. Zaujíma sa o tvaroslovie krajinného terénu modifikovaného archaickou alebo súčasnou ľudskou činnosťou a prejav tradície a minulosti v súčasnom sociálno-priestorovom kontexte.
Počas umeleckej rezidencie v priestoroch Nástupišťa mladá autorka vytvorila site specific dielo, kde fokus projektu je smerovaný do obrazovo-priestorových
korelácií medzi fyzickým priestorom a priestorom v maľbe. Vzniklo tak procesuálne dielo prepájajúceho dve ideové línie: vizuálnoobsahový prieskum súčasného
verejného priestoru a jeho prepojení na archeologickú lokalitu -osobná archeológia - procesuálny časopriestorový maping ateliérovej činnosti.

Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.