//for english scroll down///

VÝZVA PRE UMELCOV A KURÁTOROV 2023!

Našou víziou je otvorený a hravý svet umenia, ktoré nepozná hranice medzi umelcami, médiami a divákmi. Aj preto opäť otvárame výzvu pre umelcov, umelecké skupiny a skupiny, v ktorej hľadáme projekty na rok 2023. 

Nástupište 1-12 ponúkame priestor na prezentáciu alebo priestor na tvorbu so zameraním na interdisciplinárne diela a diela špecifické pre dané miesto. 

Máme k dispozícií priestory:

- Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 nachádzajúci sa v 300m dlhom funkčnom podchode pod autobusovou a železničnou stanicou v meste Topoľčanoch

- Pažite, kreatívno-kultúrne centrum, letný priestor na lúkach pod Topoľčianskym hradom,areál nečinného salaša. Tu sa nachádza aj Pavilón N1-12. Architektonické dielo od Ateliéru Haus, ktoré umožňuje inštaláciu do variabilného objektu na lúke pod hradom.

Pošlite nám vašu žiadosť na realizáciu projektu, ak:

- Chcete realizovať projekt a hľadáte vhodný priestor a/alebo umelcov na spoluprácu. Našim zámerom je vytvoriť platformu, v rámci ktorej môžu spolupracovať umelci z rôznych disciplín a krajín a ktorá bude poskytovať podporu pre interdisciplinárny dialóg. Zároveň bude experimentálnym priestorom, v ktorom majú umelci možnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

- Radi tvoríte site-specific diela, diela do verejného priestoru, land art či agro art.Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 je svojskou ne-galériou, ktorej špecifikom jemožnosť priameho kontaktu s ne-galerijným divákom a bežnou verejnosťou denne prechádzajúcou verejným priestorom. Ako taký je vhodný na realizáciu happeningov, inštalácii pre dané miesto, nástenných malieb a kresieb, performácií, diel osadených priamo do verejného priestoru či na lúku pod Topoľčiansky hrad. Tu dbáme na recykláciu, udržateľnosť a enviro témy.

- Hľadáte umeleckú rezidenciu, ktorá poskytuje priestor pre vašu tvorbu.V nadchádzajúcom roku otvárame opäť program rezidencií pre umelcov. Táto rezidencia je otvorená pre umelcov pracujúcich v akomkoľvek médiu, ktorí hľadajú priestor pre tvorbu a prezentáciu.

Ponúkame:
- Priestor na realizáciu, PR podujatia a propagáciu
- Materiál potrebný na tvorbu diela, inštaláciu a deinštaláciu
- Technickú podporu podujatia
- Ubytovanie počas rezidencie/ realizácie
- Honorár 

ŽIADOSTI ZASIELAJTE DO 15.12.2022
k žiadosti priložte 
- ukážky vašich prác alebo webovú stránku s online galériou
- životopis 
- stručný popis projektu (300 slov)


EMAIL: info@nastupiste.sk  
PREDMET:  OPEN CALL 2023

OPEN CALL FOR ARTISTS AND CURATORS 2023!

Our vision is an open and playful art world that knows no boundaries between artists, media, disciplines  and audience. That's why we are once again opening a call for artists, artist groups and groups, looking for projects for 2023. 

NÁSTUPIŠTE 1-12/ Platforms 1-12 offers a presentation space or a space to create with a focus on interdisciplinary, site-specific works. 

We run 2 spaces:

- Multimedia space for contemporary culture NÁSTUPIŠTE 1-12/Platform 1-12 located in a 300m long functional underpass under the bus and railway station in Topolcany

- PAŽITE our summer space in the meadows below Topoľčany castle, the area of an idle shepherd's hut.

Send us your application if:

- You want to realize a project and you are looking for a suitable space and/or artists to collaborate with. Our intention is to create a platform within which artists from different disciplines and countries can collaborate and which will provide support for interdisciplinary dialogue. It will also be an experimental space where artists have the opportunity to step out of their comfort zone.

- Do you like to create site-specific works or works for public space, land art or agro art.The multimedia space for contemporary culture Platform 1-12 is a peculiar non-gallery, whose specificity is the possibility of direct contact with the non-gallery audience and the general public passing through the public space on a daily basis. As such, it is suitable for the realization of happenings, site-specific installations, murals and drawings, performances or works installed directly in the public space, land art or agro art placed in the meadow below Topoľčany Castle. Here we pay attention to recycling, sustainability and environmental topics..

- Looking for an artist residency that provides a space for your work.In the coming year, we are re-launching our artist residency program. This residency is open to artists working in any medium who are looking for a space to create and present.

We offer:
- Space for realization, PR of the event and promotion
- Materials
- Technical support for the event
- Accommodation during the residency/ realization/ 
- Artists fee

APPLICATIONS SHOULD BE SENT BY 15.12.2022

please attach 
- samples of your work,  website or online gallery 
- CV 
- a brief description of the project (max 300 words)

EMAIL: info@nastupiste.sk  
SUBJECT: OPEN CALL 2023