Výzva pre umelcov 2012

MULTIMEDIÁLNY PRIESTOR NÁSTUPIŠTE 1-12 SÚČASNEJ KULTÚRY VYZÝVA výtvarníkov a multimediálnych umelcov na zasielanie žiadostí na výstavy, prezentácie, workshopy, premietanie, koncerty na rok 2012

Zámerom projektu je poskytnúť priestor na 1 mesiac a prezentovať súčasné vizuálne umenie.

  • Žiadateľ musí mať vysokoškolské vzdelanie v danom odbore alebo byť študentom daného odboru
  • Napísať koncept výstavy a priložiť fotodokumentáciu, portfólio, zvukovú nahrávku

Žiadosti zasielajte na nastupište112@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Call for artists 2012

MULTIMEDIA SPACE PLATFORM 1-12 OF CONTEMPORARY ART CULTURE CALLS for artist, musicians, workshops, screenings, presentations proposals for year 2012 

  • Applicant has to have finished higher education in relevelant degree or has to be a graduate next year
  • Send us your proposal with description of your work, portfolio, sound recording

Send your application to nastupiste112@gmail.com