Predstavenie

Srdečne pozývame 27. augusta, o 18:00 hod., na predstavenie vytvorené špecialne pre náš priestor počas dvojtýždňovej umeleckej rezidencie.
Predstavenie sa odohrá na lúke pod Topoľčianskym hradom, náš nový letný stejdž s názvom Pažite.
Myrthe Johanna Bokelmann /NL
Roman Gavryliuk /UA
Leonie Patrizia Strecker /DE
Cèlia Tort Pujol /SP

Ako ľudstvo sme dlho pracovali na vytvorení prostredia, v ktorom teraz trávime čas. Preto sa vynára otázka: ako sa môžeme vrátiť k vnímaniu človeka ako súčasti svojho prostredia, a nie jeho stredobodom? Ako môžeme uznať vzájomnú závislosť vzťahov, ktorý máme s naším "prirodzeným" prostredím, ako aj s tými priestormi, ktoré boli človekom pretvorené?
Umelecký kolektív v doterajšom výskume "Priestory skúmané v telesnej skúsenosti", hľadá rôzne spôsoby, ako môžeme načúvať priestorom, ktoré nás obklopujú, nájsť ich a našu pórovitosť a zviditeľniť a počuť interakciu, ktorú s nimi máme. Kolektív sa zaujíma, ako môžeme umožniť, aby sa priestor stal výraznejším prostredníctvom zvuku a pohybu, ktorý mu dávame, a akým spôsobom to ovplyvňuje spôsob, akým je priestor vnímaný (účinkujúci, diváci, prechádzajúci).

Umeleckú skupinu spája záujem o vzťah k tvarom, materiálom, štruktúram a spôsoby, akými môžeme priestor obývať prostredníctvom zvuku a pohybu. Netradičný galerijný priestor Nástupište 1-12 sa stáva ideálnym kontextom, pretože dovoľuje pracovať a stretávať sa s divákmi a chodcami verejného priestoru, čo ponúka referenčný bod, z ktorého sa dá ponoriť do vlastného vnímania časopriestorového vzťahu.

Umleci si kladú otázku ako sa dá telo (performatívne alebo neperformatívne) vzťahovať ktomuto verejnému priestoru a aké zmeny v ňom nastávajú? Ako sa môže zmeniť vnímanie prostredia, keď sa aktívne pokúsi vyniesť tento vzťah na povrch?

Cèlia Tort Pujol

Španielska umelkyňa a hudobníčka, absolventka magisterského štúdia v odbore klasickej hudby v Amsterdame, hrá na hoboj súčasnú klasiku a spolu s medzinárodným umeleckým kolektívom tvorí interdisciplinárne performatívne diela.

Leonie Strecker, nemecká umelkyňa, absolventka odboru hudba a nové média v Dusseldorfe, aktuálne ešte študentka magisterského stupňa v kompozícií elektronickej hudby v Grazi, tvorí performatívne site specific predstavenia a hudobné kompozície.

Myrthe Bokelmann, holandská umelkyňa absolventka magisterského štúdia súčasného tanca v Artesis Antwerp, Belgicku, tvorí performatívne predstavenia a site specific diel.

Roman Gavryliuk, absolvent National Music Academy, Ukraina n.a. P. Tchaikovsky a Universität für Musik v rakúskom Grazi. Hrá na violu, tvorí kompozície a zvukové syntézy a venuje sa experimentálnemu nahrávaniu zvuku.