Hashtag 6


//// FOR ENGLISH SCROLL DOWN ///


# 6
D’epog: Letní workshop
1. – 5. srpna 2019
Multimediální prostor pro současnou kulturu
Nástupište 1-12, Topoľčany, SK

Šestý ročník intenzivního letního workshopu pod vedením souboru D’epog a režisérky Lucie Repašské situován do urbanistického plenéru areálu autobusového nádraží v Topoľčanech.

Workshop bude zaměřen na práci s prostorem jako dramaturgickým východiskem pro radikální autorskou výpověď a stavbu extrémní performativní situace v reálnem rozhraní každodennosti. Pod individuálním vedením lektorů budou mít participanti možnost seznámit se se základy hereckého tréninku a vyzkoušet si cestu k artikulování významu od zrodu psycho-fyzického impulsu až po fixování akce.

Závěrečným výstupem letní školy bude veřejná performance souboru D'epog s účastníky dílny.

Účast na workshopu představuje možnost komplexně nahlédnout do tvůrčích metod souboru D’epog a principů dramaturgie prostoru, osobnostní odvahy, extrému a existence v hyperbolizované formě reality, jež ve své pedagogické a inscenační tvorbě D'epog dlouhodobě tematizuje a koncepčně rozvíjí. Tato praktická forma seznámení se s prací souboru, která zahrnuje vhled tak do kondiční, jak do mentální a energetické průpravy performerů, je zároveň nejlepší cestou k navázání vzájemné umělecké spolupráce.

Workshop je určen divadelním praktikům z řad profesionálního i amatérského divadla (hercům, režisérům, dramaturgům, scénografům, tanečníkům, choreografům, kurátorům…), divadelním teoretikům a akademikům i všem zájemcům o tvorbu souboru D’epog a stategii autorské inscenační tvorby. Participanti si mohou vybrat mezi aktivní účastí a pozorováním. Maximální počet účastníku je 25. Podmínkou účasti je věk nad 17 let.

CENA
Cena workshopu je 5400,- CZK. (V případě závazného přihlášení do 30. 6. 2019 4900,- CZK). Suma zahrnuje deset 4-hodinových work-sessions, účast na večerních diskuzních fórech a promítání a ubytování s polopenzí v ***Hotelu Koruna.

KONTAKT
Přihlášky ve formě stručného CV a motivačního dopisu posílejte e-mailem na: divadlodepog@gmail.com.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
20. 7. 2019

Činnost D'epog z. s. v rámci sezóny 2019 finančně podporuje Statutární město Brno a Ministerstvo kultury ČR. Činnost Nástupiště 1-12 podpořil z veřejných zdrojů Fond na podporu umění.


# 6

D’epog: Summer workshop
1–5 August 2019
Multimedia space for contemporary culture
Platform 1-12, Topoľčany, SK

Sixth year of an annual intensive summer workshop held by the D’epog ensemble and director Lucia Repašská, set in the open urban air venue of the bus terminal in Topoľčany.

The workshop will focus on work with space as a dramaturgical foundation for radical authorial statement and constitution of an extreme performative situation in the real interface of the everyday. The participants will be introduced into the basics of performer training under individual guidance of the instructors, and experience the process towards articulation of meaning from the conception of a psycho-physical impulse to a fixed action.

The final outcome of the summer school will consist in a public performance of the D’epog ensemble with the participants of the workshop.

Participation in the workshop provides an opportunity to gain a comprehensive insight into the creative processes of the D’epog ensemble, as well as dramaturgy of space, personal courage, extreme and existence in a hyperbolized form of reality, consistently thematized and developed in D’epog’s educational and stage work. This practical mode of introducing the work of the ensemble is simultaneously the best way towards establishing a long-term mutual collaboration.

The workshop is intended for both professional and amateur theatre practitioners (actors, directors, dramaturges, scenographers, dancers, choreographers, curators, …), theatre theoreticians and scholars as well as all followers of the ensemble’s work and people interested in strategies of authorial stagework. The attendants may choose between active participation and observation. The maximum number of participants is 25. All attendants must be 17 years of age or older.

FEE
The workshop is priced at CZK 5,400. (The price for those enrolling by 30 June 2019 is CZK 4,900). The fee covers ten 4-hour work-sessions, participation in evening discussion forums and screenings and half-board accommodation in ***Koruna Hotel.

CONTACT
E-mail your applications, consisting of a concise CV and a cover letter, to: divadlodepog@gmail.com.

APPLICATION DEADLINE
20 July 2019

Activities of D’epog reg. assn. in the year 2019 are financially supported by the City of Brno and the Ministry of Culture of the Czech Republic. The activities of Nástupiště 1-12 have been financially supported from public resources by Slovak Arts Council.